IMD-el

Här finns samlad information om IMD-el, för att samtliga medlemmar ska få förutsättningar att förstå vad IMD-el är samt hur det fungerar.

Vad är IMD-el?

Förkortningen IMD-El står för Individuell Mätning och Debitering El, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumtion, och skapa medvetande om vår förbrukning.

En bostadsrättsförening kan teckna gemensamma elavtal för alla medlemmarnas hushåll, ett för elnät och ett annat för elhandel. Det ersätter då de enskilda avtal för el som tidigare tecknats av de boende i huset.

Med IMD-el reduceras eldistributörens möjlighet att ta ut avgifter för elnätet inom fastigheten. Medlemmarnas privata elabonnemang upphör och ersätts med ett fåtal större elabonnemang (ett per inkommande elservis, dvs. 9 st. för BRF Göteborgshus 13) som föreningen handlar upp och står för. Det gör föreningen till en stor elkund, och erfarenheterna visar att det kan pressa ned elpriset avsevärt. Då nätavgiften dessutom utgör en stor och ökande del av hushållens elkostnader kan totalkostnaden för el minska avsevärt. För en normalstor lägenhet kan besparingen bli ca 2000 kr/år.

Via en insamlingsenhet i fastigheten sänds avlästa värden till ett centralt mätsystem, där de kvalitetssäkras och blir underlag för avisering och statistik. Hushållen kan löpande avläsa sin förbrukning på mätarens display i bostaden och boende / medlemmar kommer även via Ecoguards tjänst CURVES Insight följa sin individuella förbrukning timma för timma.

Erfarenhetsmässigt leder IMD till minskad elförbrukning, men det är svårt att kvantifiera storleken av förändringen. IMD innebär en investeringskostnad som enligt besparingskalkyl från Ecoguard är återbetald inom ca 3 år, men exakt återbetalningsperiod beror på hur föreningen efter genomförd installation väljer att debitera för elen.

Hur sker debitering av förbrukad el vid IMD-el?

Kvartalsvis skickas en debiteringsfil från avläsningsutrustning (elmätare) till vår ekonomiska förvaltare, Borätt Forum, varefter kostnaderna för elen debiteras ut till föreningens medlemmar. Debitering sker kvartalsvis, för föregående kvartal.

Samtliga lägenheter / medlemmar får en individuell elräkning för sin egen förbrukning av hushållsel, dvs. varje boende betalar likt tidigare för sin individuella förbrukning.

Priset per kWh sätts av styrelsen, där normalt förfarande är att boende betalar ”inköpspris” för elen, dvs. samma pris som föreningen betalar för fastighetselen. Elkostnaden styrs då dels av kostnaden per kWh hos elhandelsbolaget (Luleå Energi) samt överföringskostnader som styrs av förbrukningen (Göteborgs Energi), som sammantaget styr elkostnaden för medlemmen.

Exemplifiering av kostnadsbesparing med IMD-el

Observera att nedan är en uppskattad kalkyl från leverantör av IMD-el, exakta kostnader är svåra att förutse. Kalkyl erhölls 2022 och sedan dess har Göteborgs Energi höjt de fasta kostnaderna för enskilda abonnemang, vilket är till kalkylens fördel.

Kostnaden för lägenhetsabonnemang för el består av nätavgifter och elavgifter. Nätavgiften har en fast årlig avgift samt en rörlig del per överförd kWh. Elavgiften består också oftast av en fast årsavgift och en rörlig del per köpt kWh.

Exempelvis har Göteborgs Energi from. 1a februari 2022 en fast avgift för elnätsavtal på 1170 kr/år, en kostnad för elhandelsleverantörsabonnemang på 300 kr/år samt en rörlig elöverföringsavgift om 30 öre/kWh. För en ”normal” lägenhet är en årsförbrukning ca 2500 kWh. Totalt ger detta fasta kostnader på ca 185 kr/månad och lägenhet, eller 2 220 kr/lägenhet och år, vilket motsvarar 426 240 kr/år för alla våra 192 lägenheter.

Vid införande av IMD ersätts lägenhetsabonnemangen med nio större gemensamma abonnemang för hela fastigheten, ett abonnemang per inkommande elservis. De större abonnemangen blir marginellt dyrare än befintligt abonnemang för gemensamma utrymmen (trapphus, förråd, etc.).

Efter införande av IMD-el kommer de fasta kostnaderna preliminärt (enligt erhållen kalkyl) se ut ungefär enligt följande tabell.

KostnaderFöre IMD-el*Efter IMD-el*
Nätabonnemang
(1170 kr/år per lgh)
224 640 kr0 kr
Elhandelsleverantörsabonnemang
(300 kr/år per lgh)
57 600 kr0 kr
Nätöverföringsavgift
(0,30 kr/kWh för lgh)
144 000 kr0 kr
Nätöverföringsavgift
(säkring över 63A, 86 st. lgh,
0,09375 kr/kWh)
0 kr20 156 kr
Nätöverföringsavgift
(säkring 63A, 106 st. lgh,
0,2075 kr/kWh)
0 kr56 025 kr
Ökade fasta elnätskostnader0 kr18 398 kr
Ökade effektkostnader
(säkring över 63A, 86 st. lgh,
616 kr/år per lgh)
0 kr52 995 kr
Ökade effektkostnader
(säkring 63A, 106 st. lgh,
363 kr/ år per lgh)
0 kr39 204 kr
Mättjänstavtal och avisering
(90 kr/år per lgh)
0 kr17 460 kr
Totalt426 240 kr204 238 kr
*Baserat på erhållen kalkyl från leverantör av IMD-el.

Fasta kostnader (för samtliga lägenheter) innan IMD-el uppgår till ca 426 240 kr/år och efter införande om IMD-el till ca 204 238 kr/år (inkl. 9 st. fastighetsabonnemang).

Enligt den preliminära kalkylen motsvarar detta en årlig besparing om 222 002 kr, i minskade fasta kostnader, vilket motsvarar 1156 kr/år per lägenhet.

Den löpande kostnaden för IMD-el efter installation uppgår till 17 460 kr/år, för mättjänsten från vald leverantör.

Den totala kalkylerade kostnaden för hela IMD-el-installationen uppgår till knappt 600.000 kr, vilket ger en återbetalningstid på investeringen på ca 2,7 år.

Solceller och IMD-el

Solceller är också ofta en lönsam investering för bostadsrättsföreningar. Vid installation av solceller dimensioneras storleken på solcellssystemet med hänsyn till den årliga elförbrukningen på det eller de elabonnemang som solcellssystemet ska anslutas till. Detta görs för att solcellssystemet ska bli klassificerat som en mikroproduktionsanläggning. Dimensionering av solcellssystemet med hänsyn till den årliga elförbrukningen görs också för att värdet på producerad solel beror på om den används direkt i fastigheten (egenanvänd solel) eller om den exporteras till elnätet (såld solel).

Egenanvänd solel har ett högre värde än exporterad solel. Till följd av IMD-el ökar den årliga elförbrukningen för bostadsrättsföreningens gemensamma elabonnemang, mot vilket solcellssystemet ansluts. Detta innebär att bostadsrättsföreningen har möjlighet att såväl installera ett större solcellssystem samt öka andelen egenanvänd solel. Detta innebär att lönsamheten för solcellsinvesteringen ökar om bostadsrättsföreningen har övergått till IMD-el.

En ytterligare fördel för bostadsrättsföreningar som kombinerar IMD-el med solceller är att andelen köpt el minskar vilket ger ytterligare besparingar vad gäller rörliga el- och nätavgifter.

Sammanfattning av IMD-el

Fördelar med IMD-el listas nedan

 • Sänkta kostnader för elnät- och elhandelsabonnemang.
 • Föreningen kan som ”storkund” förhandla fram ett bättre elpris.
 • Vi kan göra all elanvändning (både fastighetsel och lägenhetsel) grön genom att teckna ett elhandelsavtal med grön el.
 • Vi skapar bättre förutsättningar för en god solcellsinvestering.
 • Styrelse och boende kan följa sin individuella elanvändning.
 • Likt föreningens bredband slipper boende administrera egna elavtal.
 • Vid övergång till IMD-el kommer styrelsen behålla Luleå Energi, föreningens nuvarande elavtal. Efter övergång till IMD-el kommer föreningen se över och omförhandla nuvarande elavtal. Nuvarande elavtal hos Luleå Energi har ett pris på 80,36 öre/kWh, till vilket även fasta överföringskostnader tillkommer.

Nackdelar med IMD-el listas nedan

 • Att slippa välja elhandelsbolag kan vara en befrielse. Det är annars det enda negativa med att bo i en förening med IMD el då du som enskild boende inte längre har möjlighet att själv välja vem du skall köpa din el av. Likt hur det idag fungerar med bredband, uppvärmning, föreningens försäkring, etc.

Vanliga frågor

Nedan redovisas vanliga frågor med tillhörande svar, rörande IMD-el.

 • Kommer boende kunna behålla befintliga elleverantörer?
  Svar: Nej, eftersom IMD-el innebär att antalet avtal reduceras till endast 9 st.
  gemensamma elavtal kommer styrelsen välja dessa och boende använder då samma
  elavtal, likt hur bredbandet idag fungerar.
 • Hur fungerar IMD-el för medlemmar som har flera år kvar av befintliga elavtal?
  Svar: I samband med att befintliga elmätare nedmonteras avslutas alla privata
  elhandels- och elnätsabonnemang. Medlemmar skall alltså inte säga upp sina elavtal,
  det hanteras automatiskt vid ombyggnationen.
 • Kommer medlemmar kunna följa sin individuella förbrukning timma för timma
  digitalt?

  Svar: Medlemmar kan löpande avläsa sin förbrukning på mätarens display i bostaden
  och medlemmar kommer även via Ecoguards tjänst CURVES Insight följa sin
  individuella förbrukning timma för timma.
 • Kommer medlemmar precis som nu få en faktura från elnätsägaren och en från
  elhandelsleverantören?

  Svar: Nej, din elkostnad kommer efter övergången till IMD el istället redovisas och
  debiteras via föreningen. Elförbrukningen kommer att läggas på medlemmarnas
  månadsavi. På avierna kommer kostnaden exkl. moms, moms, förbrukningen och
  perioden specificeras.
 • Är alla elkostnader inräknade i det nya elpriset eller tillkommer det fler kostnader?
  Svar: Det pris / den kostnad som kommer anges på AVI kommer inkludera
  totalkostnad för el, så inga ytterligare kostnader kommer tillkomma.
 • Vem sätter totalpriset för elen efter IMD-el?
  Svar: Styrelsen i föreningen ansvarar för att besluta om totalpriser för elen, där alla
  medlemmar kommer betala för egen förbrukning (en kostnad / kWh) samt
  preliminärt en del av de fasta elkostnaderna, för att besparingen efter IMD-el ska
  fördelas mellan medlemmar och förningen, för att stärka båda parters ekonomi.
 • Vad kommer jag som enskild medlem att spara på att föreningen övergår till IMD el?
  Svar: Den genomsnittliga elanvändningen per hushåll i en bostadsrättsförening ligger
  på ca 2 500 kWh/år, vilket då i ”sämsta fall” skulle ge en besparing om minst ca 800
  kr/år i fasta kostnader, plus lägre kostnad / kWh. Styrelsen ambition är dock att
  fördela besparingen mellan medlemmar och förening, så exakt hur stor besparingen
  blir är svårt att svara på, men det blir definitivt en besparing.
 • Men jag använder bara 600 kWh per år, hur ser besparingen ut för min del?
  Svar: Din nuvarande abonnemangskostnad är dyr i förhållande till din låga
  elanvändning, då fasta kostnader är delvis oberoende av förbrukning. Med IMD-el
  kommer ditt nya elpris vara mer fördelaktigt med din låga elanvändning då du slipper
  de förhållandevis dyra fasta avgifterna.