Skötselråd

För bästa klimat i din bostad: Läs och tillgodogör dig detta.

Element/radiatorer får inte byggas in

Tjocka gardiner och möbler framför termostat och element blockerar värmen och stänger av termostaten. Om du ändå vill ha det så, kan du, på egen kostnad, sätta in speciella termostater.

Termostater måste finnas på alla element

Vid stamrenoveringen 2004 monterades termostater på alla element. Saknas någon termostat, kontakta fastighetsskötaren.

Temperaturgivare måste finnas i varannan lägenhet (se bild)
Denna översikt visar om det gäller din lägenhet.

Givaren mäter temperaturen i din lägenhet och fördelar tillgänglig värme lika till husets lägenheter. Bilden visar hur givaren ska vara monterad. Givaren får inte avlägsnas. Saknad temperaturgivare ska ersättas på medlemmens bekostnad. Kontakta fastighetsskötaren.

Undvik lösa extra element i lägenheter med temperaturgivare. 
När temperaturgivaren känner av en extra värmekälla sänks värmen hos grannarna. Det är ju inte bra och det finns förstås lösningar. Kontakta fastighetsskötaren. 

Alla ventiler och köksfläktar är OVK-godkända och får inte ändras.
Till-/frånluftsventiler måste vara öppningsbara.

Våra fastigheter ventileras med självdrag, vilket betyder att den friska luften ska komma in genom tilluftsventilerna och den använda luften ska sugas ut i frånluftsventilerna.

Tilluftsventilerna finns under fönsterna och frånluftsventilerna finns uppe vid taket i kök, badrum, klädkammare och ev. sovrum.

Ventilerna måste vara öppningsbara och kunna rensas. Stängda ventiler orsakar golvdrag, fukt, mögel och ett ohälsosamt klimat i bostaden.

Om man har en köksfläkt, får den inte anslutas till ventilerna och den måste vara en kolfilterfläkt. OVK kontrollerar detta.
Regelbunden rengöring av fettfiltret i f!äkten och byte av kol-kassett krävs för att behålla !äktens funktion. Det ska göras av lägenhets​innehavaren.

Rekommendation vid arbeten i el-anläggningen

Passa på att lägga allt (utom kyl/frys) över jordfelsbrytaren. Nu är det endast det som låg över den gamla säkringen till badrummet som gör det. Dessa arbeten måste göras av behörig elektriker.

Jordfelsbrytare

För att säkerställa funktionen i lägenhetens el-anläggning ska jordfels​brytaren testas två ggr/år. Den skyddar dig mot brand och stötar. Utebliven kontroll kan få allvarliga konsek​venser för dig. Tryck på test​knappen, då ska strömmen brytas. Om ok återställ vippan.

Avlopp

Du ansvarar själv för rensning av vattenlåsen och uppåt. Om rensning inte hjälper, kontakta fastig​hets​skötaren.