Byggnation norr om Mektagonen

Göteborgs stad ser potential att bygga bostäder och förtäta Fredriksdal. Redan nu pågår planering och byggnation på flera platser längs Mölndalsvägen (exempelvis söder om Mektagonen).

Göteborgs stad har därför inlett en process som ämnar att sluta i två nya kvarter, med plats för 370 bostäder + ett antal verksamheter (exempelvis kontor och affärer), norr om Mektagonen. Området idag rutas in av Mölndalsvägen – Fredriksdalsgatan – Ebbe Liberathsgatan – Mektagonen. Tanken är att ”Toolshust” (huset närmast Göteborgshus 13) kommer att rivas medan övriga två befintliga hus på området kommer att bevaras. En påbyggnad kommer att ske på huset där Flügger Färg/Sportaffären ligger idag.

Planen är att de nya och gamla husen intill Mölndalsgatan skall vara mellan 8-12 våningar, innehålla enbart verksamheter (ex. kontor) och fungera som bullerskydd (från E6/Mölndalsvägen). Tolvvåningshuset är tänkt att placeras i hörnet av korningen Fredriksdalsgatan/Mölndalsvägen. Bakom dessa hus kommer 6-8 våningshus att placeras i två kvarter. Bostäderna kommer främst vara hyresrättsform, men det är fortfarande oklart. Storleken på lägenheterna (rum och kvadratmeter) är ej klart i dagsläget. Under hela området kommer ungefär 580 parkeringsplatser att bygga; underjordiska parkeringsdäck. Dessa skall täcka bostadsinnehavarnas parkeringsbehov samt besökare/arbetare på verksamheterna.

Planen är att byggstart kommer att ske 2017 och 2019 ska byggnationen vara klar.

Processen är nu inne i en samrådsprocess (Göteborgs stad tar in synpunkter från grannar och myndigheter). Styrelsen besökte tisdagen 22 sept samrådsmötet på Stadbyggnadskontoret och fick då information om processen.

Styrelsen ställde ett antal ”kritiska” frågor för att få reda på om byggnation och det nya bostadsområdet kommer att påverka vår förening. Så här följer en sammanställning av dessa frågor:
* Eftersom Mektanoden kommer att byggas ihop med de nya verksamhetslokalerna frågade styrelsen om gymmet och övriga verksamheter i Mektagonen skall vara klar. Svaret var att de inte påverkas.

* Solinstrålning till vår förening påverkas ej. Ingen skuggning sker.

* Trafiken på Fredriksdalsgatan kommer öka något, men samtidigt kommer bullret från E6 och Mölndalsvägen minska tack vare de nya huskropparna.

* Ebbe Librathsgatan kommer smalnas av och bli grönare genom att träd kommer att planteras.

* Cykelbana på södra sidan av Fredriksdalsgatan kommer att byggas (till och med Ebbe Liberathsgatan).

* Styrelsen frågade vad som händer med gräsplätten mellan Ebbe Liberathsgatan och Brynolfsgatan. I detta skede kommer det ej att hända något. Det finns dock ett behov av nya förskolor och skolor i området, därför finns planer (ej långtgående) på att bygga en förskola på gräsplätten. Vad som händer med befintligt garage på platsen är dock oklart). Nya förskolor och skolor är dock något som kommer att byggas någonstans i Fredriksdal. Detta ingår dock inte i denna samrådsprocess.

* Det finns också ideer om att förstärka kollektivtrafiken genom att införa en nya busslinje som går på Fredriksdalsgatan (mellan Fridkullagatan och Mölndalsvägen). Detta ingår dock inte i denna samrådsprocess.

Processen som nu följer är samrådsprocessen är skriftliga synpunkter tas in på byggnadsplanerna. Vem som helst får skicka in synpunkter, måste dock vara skriftliga. Om någon skulle vilja skicka synpunkter så skickas dessa till Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Box 2554, 403 17 Gbg (email sbk@sbk.goteborg.se). Kuvertet/mail ska märkas med Diarienummer SBK: 0720/09 . Styrelsen kommer i detta skede att inte skicka in några synpunkter, då vi inte anser att föreningens läge kommer att påverkas negativt. Dock ämnar styrelsen att följa upp vad som händer med gräsplätten mellan Ebbe L. och Brynolfsgatan.

Lägg till att synpunkter kan skickas in till senast 13 oktober. 
Mer information om byggnationen finns på den här länken

/Styrelsen